ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ෂියල් සර්විසස් තැන්පතුවලින් සියයට 50ක් ගෙවීම අරඹයි

ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ෂල් සර්විසස් පී එල් සී – ආයතනය විසින් රැස් කරන ලද තැන්පතු වලින් ඉතිරි සියයට…