අපි ඉන්නේ සාගතයක එළිපත්තේද?

මිනිසාගේ ප්‍රධානතම අවශ්‍යතා අතර අංක එකට වැටෙන්නේ ආහාරය. එහෙත් මේ දිනවල රට වටෙන්ම ඇසෙන්නේ ඒවායේ මිල…