ජී. එල්. පීරිස්ගේ ලිපියට කඩිනමින් පිළිතුරු / සාගර කාරියවසම්

ජනාධිපති ධුරයට පත්වීම සඳහා වැඩබලන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ට සහය ලබාදීමට සිය පක්ෂය ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන්…