හිඟ වැටුප් සමග වෛද්‍ය සාෆි යළි සේවයට

වඳ සැත්කම් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් වැඩ තහනමට ලක්ව සිටි වෛද්‍ය සාෆි සහබ්දීන් යළි සේවයේ පිහිටුවන ලෙස සෞඛ්‍ය…