අඩි 40ක් උස තේ ගස් පිරි- සැගවුණු තේ කැලෑව

අද අපේ කතාව අපි පටන් ගන්නේ හරි සුවිශේෂි තැනකින්.. අතීත දායදයක ලොවක දිනුමක්.. තවමත් අඩි 30,40ක්…