සැත්කම් නවතින ලකුණු

රෝහල් පද්ධතිය තුළ සැලසුම් කළ ශල්‍ය කර්ම ඇනහිටීමේ අවදානමක් හටගෙන තිබෙන බවත් එම තීන්දුව අද හෝ…