කොරෝනාවෙන් ලෝකය මිදෙන්න වසර 5ක් ගතවේවි / සිංගප්පූරුව කියයි

කොරෝනා වසංගතයෙන් ලෝකයට එල්ලවන බලපෑම තුරන්වී ලෝකය යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා අවම වශයෙන් 2024 හෝ 2025…