ශ්‍රී ලංකාව සිංගප්පූරුවේ සහය ඉල්ලයි

සිංගප්පූරුවේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඉහළ රැකියා අවස්ථා ප්‍රමාණයක් ලබාගැනීම සඳහා සිංගප්පූරු රජයේ සහය ලබා දෙන ලෙස …