අලුත් අවුරුද්දට අතිරේක බස් ගමන් වාර 300ක්

මෙවර සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද නිමිත්තෙන් ගම් බිම් බලා යන ජනතාවගේ පහසුව පිණිස කොළඹ මධ්‍යම…