ජාතික ධජයේ සිංහ රූපයට ළගදීම වෙනසක්

දැනට භාවිතයේ පවතින ජාතික ධජයේ සිංහ රුව සංශෝධනය කිරීම සඳහා පියවර ගනිමින් සිටින බව ආරක්ෂක ලේකම්,විශ්‍රාමික…