සිකුරු ග්‍රහයා මත නාසා මෙහෙයුම් දෙකක්

නාසා ආයතනය සිකුරු ග්‍රහයා මත මෙහෙයුම් දෙකක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වනවා. එම ආයතනය සිකුරු ග්‍රහයා මත…