සිද්ධිකාගේ ප්‍රකාශය ගැන පරීක්ෂණයක් ඇරඹෙයි

රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය සිද්ධිකා සේනාරත්නට එරෙහිව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව කැබිනට්…