චීනයේ සිනොවැක් එන්නත දකුණු අප්‍රිකානු කොරෝනා ප්‍රභේදයටත් සාර්ථකයි

චීනයේ නිෂ්පාදිත සිනොවැක් එන්නත දකුණු අප්‍රිකාවේ කොරෝනා වෛරස ඵ්‍රභේදයට ද සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වන බව චීනය පවසනවා.…