චීන කොරෝනා එන්නතට අනුමැතිය හිමිවන ලකුණු

චීනයේ නිෂ්පාදිත සිනෝෆාම් කොරෝනා එන්නත , සම්බ්නධයෙන් තවදුරටක් ලොව පුරා පරීක්ෂණ සිදුකරමින් පවතිනවා. දැනට සිදුකළ අධ්‍යයන…