නි. කතානායක ඉල්ලා අස්වීම, ඉල්ලා අස්කරගනී

තමන් තවදුරටත් නියෝජ්‍ය කතානායක ධුරයේ රැඳී සිටින බව රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි. සියඹලාපිටිය මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී…