නිදහස වෙනුවෙන් සිරකරුවන්ට පොදු සමාවක්

75 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම වෙනුවෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් බන්ධනාගාරගත ව සිටින සිරකරුවන් පිරිසකට පොදු සමාවක්…