සිරකරුවන්ට අයුතු ලෙස සැලකීම හෙළා දකිනවා / ජගත් සංවිධානය ලංකාවට කියයි

ශ්‍රී ලංකාව තුල දී සිරකරුවන්ට අයුතු ලෙස සැලකීම හෙළා දකින බව එක්සත් ජාතීන්ගේ ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලය…