බාල වයස්කාර දැරියන් අපයෝජනය : සාරුවා සුනිල් නිදොස් කොට නිදහස්

බාල වයස්කාර දැරියන් විශාල ප්‍රමාණයක් අපයෝජනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී සිටි ඉන් එක් සිද්ධියකට වරදකරු…