පුරාවිද්‍යාව වෙනුවෙන් කැපවූ ,ආචාර්ය සිරාන් දැරණියගල සමුගනී

හිටපු පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ආචාර්ය සිරාන් දැරණියගල මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. මියයන විට ඒ මහතා 79…