කොරෝනා එන්නත් සඳහා ලෝකයට සිරින්ජර සැපයීම අභියෝගයක්

කොරෝනා එන්නත්කරණය සඳහා පමණක් ලෝකයට සිරින්ජර බිලියන 8 ත් 10 ත් අතර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය බව ජාත්‍යන්තර…