සිරිපා වන්දනාවට එන්නත් කාඩ්පත අනිවාර්යයි

මෙවර සිරිපා වන්දනාවේ පැමිණෙන බැතිමතුන් එන්නත් කාඩ්පත ලග තබා ගැනීම අනිවාර්ය කර තිඛෙනවා. සිරිපා වන්දනා සමය…