කොරෝනා මැද ඇරඹුණු සිරිපා වන්දනා සමය අවසන්

සිරිපා වන්දනා සමය අදින් නිමාවට පත්වනවා. ඒ අනුව සිරිපා මලුවේ තැන්පත් කරතිබූ සධාතුක කර`ඩුල සුමන සමන්…