අත්අඩංගුවට ගැනීමේ උත්සාහය වළක්වන්නැයි, සිරිල් ගාමිණී පියතුමාගෙන් පෙත්සමක්

අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තමාව අත්අඩංගුවට ගැනීමට දරන උත්සහය වළක්වන තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා කුරණ…