සිරිල් ගාමිණි පියතුමන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැදවයි

සිරිල් ගාමිණි පියතුමන්ව අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවට කැදවා තිඛෙනවා. ඒ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාවේ අධ්‍යක්ෂ සුරේෂ්…