සිරිසේන කුරේ දිවි ගමන නිම කරයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කළ හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු වූ බී. සිරිසේන කුරේ මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. ඒ,…