ලංකාවේ නිපදවන මෝටර් රථය ලක්ෂ 12කට

යතුරු පැදි සහ ත්‍රිරෝද රථ සඳහා විකල්පයක් ලෙස සිව් රෝද රථයක් දේශීයව නිපදවා තිබෙනවා. මෙම දේශීය…