රජයේ සේවකයින් වැටුපෙන් භාගයක් දුන්නොත් රට වසා දැමිය හැකියි / ඇමති සිසිර ජයකොඩි

සියලුම රජයේ සේවකයින්, මැති ඇමතිවරුන් මන්ත්‍රීවරුන් තමන්ගේ මාසික වැටුපෙන් හරි අඩක් රජයට පරිත්‍යාග කිරීමට එකඟවීමේ යෝජනාවක්…