සිසුවකුගේ පහරදී ශ්‍රවණාබාධයක් ඇති කළ ගුරුවරයෙකුට වන්දි ගෙවීමට නියෝග

පාසල් සිසුවකුට පහර දී එක් කනක ශ්‍රවණාබාධයක් ඇති කළ බවට චෝදනා ලැබූ මාතර ප්‍රදේශයේ රජයේ පාසලක…