සීකා ලංකාවටත් රිංගන ලකුණු – සෞඛ්‍ය අංශ අනතුරු අඟවයි(Video)

ඉන්දියාවට බලපෑම් එල්ල කරන සීකා වෛරසය මදුරුවන්ගෙන් බෝවන බැවින් වෛරසයේ බලපෑම ලංකාවටත් එල්ලවිය හැකි බව රිජ්වේ…