සුදුළුණු වංචාව හෙළි කළ තුෂාන් ගුණවර්ධනට විදෙස්ගත වීම තහනම් !

සුදු ලූනු වංචාව රටට හෙළි කළ තමා එම සිද්ධියේ සැකකරුවකු කර විදෙස් ගමන් තහනමක් පොලිසිය විසින්…