වස්කඩුවෙන් සුදු ලේනෙක් හමුවෙයි (Video)

කළුතර වස්කඩුවේ නිවසකට දුර්ලභ සුදු ලේනකු පැමිණ තිබෙනවා. අඩියකට ආසන්න දිගකින් යුතු මෙම සුදු ලේනා පිළිබද…