සුදු සීනි, පරිප්පු සහ තිරිඟු පිටි මිල පහලට

ආනයනික අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ තුනක මිල පහත දමා ඇති බව අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය දැනුම් දී…