සුපර් මාරියෝ තේමා උද්‍යානය ජපානයේ දී විවෘත කරයි

ලොව ප්‍රකට පරිගණක ක්‍රීඩාවක් වන සුපර් මාරියෝ පදනම් කර ගත් උද්‍යානයක් ජපානයේ ඉදිකර තිබෙනවා. ඩිස්නිලන්තයට සමානව…