සුපිරි වෙළඳසැල්වල ආහාර ද්‍රව්‍ය මිල 36% කින් වැඩිවෙලා

සුපිරි වෙළඳසැල් දත්ත සංසන්දනය කිරීමේදී, සාමාන්‍යයෙන් 4 දෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලකට 2020 දෙසැම්බර් මාසයේදී නිෂ්පාදන දහයක භාණ්ඩ…