පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පිළිගන්නේ නැහැ – සුමන්තිරන් / පොලිස්පතිට නඩු

ඇඳිරි නීතිය පැනවීමට පොලිසියට නීතිමය හැකියාවක් නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම් ඒ සුමන්තිරන් මහතා පවසනවා. නිවේදනයක්…