අගමැති ඉල්ලා අස්විය යුතු බවට පක්ෂ නායකයින් තීරණයකට එළැඹියා – සුමන්දිරන්

ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලා අස්වීමට පෙර රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්විය යුතු බවට පක්ෂ නායකයින් තීරණයකට එළැඹි…