ඔන්ලයින් මත්පැන් අලෙවියට එකගතාවක්

ඔන්ලයින් ක්‍රමයට මත්පැන් අලෙවි කිරීමට මුදල් අමාත්‍යංශය ප්‍රතිපත්තිමය එකගතාවකට යොමුව ඇති බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. මුදල්…