බාර් ඇරියොත් පාසල් විවෘත කරන්න කල් යාවි /ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය

සුරාසල් විවෘත කිරීමට රජය ගෙන ඇති තීරණය සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය විශේෂඥයෝ අප්‍රසාදය පළ කර තිබෙනවා. සුරාසල් විවෘතකිරීමට…