සලේගේ පැමිණිල්ල ගැන CID විමර්ශයක්

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාර මාලාවට අදාළව සිරිල් ගාමිණී පියතුමන් සහ වෙනත් පාර්ශ්ව කිහිපයක් කළ ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක්…