සූවස් ඇළ අවහිර කළ නැව අර්ධ වශයෙන් මුදා ගනී / අවසන් මෙහෙයුම් තවමත්

සුවස් ඇළ අවහිර කරමින් සිරවී තිබු කන්ටේනර් නෞකාව අර්ධ වශයෙන් ඉන් මුදාගෙන තිබෙනවා සී එන් එන්…