සුළි කුණාටුවක් ඇති විය හැකියි – කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

ගිනිකොණදිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව වායුගෝලයේ කැළඹිලි ස්වභාවය ඉදිරි දින කිහිපයේදී සුළි කුණාටුවක් දක්වා ක්‍රමයෙන්…