ආසියාවේ යළිත් සූකර උණ වර්ධනය වෙයි

අප්‍රිකාවෙන් ව්‍යාප්තවීම ආරම්භ වූ සූකර උණ යලි ආසියාවේ පැතිර යමින් පවතින බව බ්ලූම්බර්ග් වෙබ් අඩවිය පවසනවා.…