අප්‍රේල් 20 වන දින විරල දෙමුහුන් සූර්යග්‍රහණයක්

2023 අප්‍රේල් 20 වැනි දින සූර්යග්‍රහණයක් සිදුවන අතර එය දෙමුහුන් සූර්යග්‍රහණයක් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. එයට හේතුව…