සූවස් ඇළේ සිරවූ නැව මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම අසාර්ථකයි / සති කිහිපයක් ගතවිය හැකියි / නැව් සමාගම කියයි

සූවස් ඇළේ සිරව පවතින එම් වී එවර්ගිවන් නෞකාව මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම අද දිනයේ දීත් අසාර්ථකව තිබෙනවා.…