කාශ්මීරයේ සූෆි මුස්ලිම්වරුන්ගේ අයිතිය ඉල්ලයි

කාශ්මීරයේ සූෆි මුස්ලිම්වරුන්ගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කරන්නැයි ඉන්දීය රජයට ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා. ඒ කාශ්මීරයේ දී සංවිධානය කර…