පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

සෘජු වෙළෙඳාම් කරන පුද්ගලයන් සහ ආයතන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ ලියාපදිංචි විය යුතු බවට ගැසට් නිවේදනයක්…