සෙල්ලකතරගම, නැගෙනහිර ප්‍රදේශයෙන් සුළු භූ චලනයක්

සෙල්ලකතරගම, නැගෙනහිර ප්‍රදේශයෙන් සුළු භූ චලනයක් තත්ත්වයක් වාර්තා වී තිබේ. භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ…