හිටපු ජනපති මෛත්‍රී සෙලෙනිකා ඉදිරියේ වැඳ වැටෙයි

දාරළුවේ දුර්ලභ කෘෘඩියා සෙලෙනිකා ශාකය පසුගිය දිනවල දැඩි අවධායකට ලක්වුණා. ඒ එම ශාකය එම ස්ථානයෙන් ඉවත්…