ලංකාවට සහාය දෙන්න /ඉන්දීය කොන්ග්‍රස් පක්ෂය ලෝකයෙන් ඉල්ලයි

වත්මන් අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒම සඳහා අවශ්‍ය සහාය ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙන ලෙස ඉන්දීය කොංග්‍රස් පක්ෂය මධ්‍යම…