සෞඛ්‍ය සේවකයන්ද ආණ්ඩුවට එරෙහි විරෝධතා අරඹයි(Photos)

ප්‍රදේශ රැසකදී රජයේ රෝහල්වල සෞඛ්‍ය සේවකයන්ද විරෝධතා ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මහනුවර මහ රෝහලේ හා…